Hizmetlerimiz


Bina Yönetimi

 • Site/Apartmanın tüm muhasebe kayıtlarının tutulması,
 • Tüm harcamalarda geçerli belgelerin kullanılması,
 • Arzu eden her kat malikine gelir ve gider durumu hakkında bilgi verilmesi,
 • Elden para toplanmadığından aidat ve diğer ödemelerin takibi için bankada kurumsal hesap açılması,
 • Tüm sakinlere şifre verilerek, yönetimcell programı üzerinden dairenin ödeme-borç durumunun takibinin sağlanması

Teknik Destek

 • Ortak alanlarda bulunan makine, teçhizat, asansör, elektrik, su, hidrofor, demirbaş malzeme vb. cihaz ve sistemlerin bakım ve onarımlarının yaptırılması.
 • Havuzu olan site ve apartmanlardaki görevli personele havuz işletmesiyle ilgili alması,gereken eğitimlerin aldırılması.
 • Ortak alanlar ile ilgili resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordine ve yazışmaların yapılması,
 • KMK Md 35 kapsamında; özellikle işveren mali mesuliyet ve üçüncü şahıs mali mesuliyet teminatlarını içerecek şekilde, ortak alanların sigorta ettirilmesi,
 • Ortak alanların ve istendiği takdirde daireler için yapılacak ilaçlama faaliyetlerinin koordinasyonu sağlanması ve uygulanması.

Hukuk

 • Yasa gereği, ödemelerini aksatan sakinlere ödemede geciktiği günler için aylık %5 gecikme tazminatının uygulanması,
 • Ödenmeyen aidat miktarları bir süre sonra hizmetin aksamasına yol açan aidat borcunu ödemeyenler hakkında firma avukatımızca yasal işlemlerin başlatılması(Aidatlarını ödemeyenler için yapılacak icra işlemlerinde; tebligat ücreti ve adliye veznesine yatırılan harç, sonradan yerine konulmak üzere site/apartman bütçesinden ödenir)
 • Sitenin risk analizinin yapılması ve analize göre alınması gereken tedbirlerin uygulanması
 • Çalışanların maaş, SGK, mesai, işe alım, işten çıkarılma gibi işlemlerinin mali müşavirimiz tarafından yerine getirilmesi.

Danışmanlık

 • Yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumlulukları ile kat malikleri kurulunda alınan kararlar site veya apartmanın kendi yöneticisi tarafından yerine getirilir, ancak yönetimle ilgili her türlü hukuki destek tarafımızca sağlanır.
 • Banka görüntüleme yetkisi verilmek kaydıyla aidat takibi ve piyasa ödemeleri takibi yapılarak muhasebe kaydı tutulur.
 • Aidatını ödemeyenlerden yasal takibe başlanması maksadıyla; yönetici ile koordine edilerek ve yöneticinin avukatımıza vekâlet vermesi şartıyla gerekli işlemler yürütülür ve takibi yapılır.
 • Olağan ve olağanüstü toplantıda gündemin belirlenmesi, toplantı çağrısının hazırlanıp yasal tebligatın yapılması, toplantının yapılması, toplantı sonuçlarının tebliği ve alınan kararların uygulanması için yönetici ile koordineli olarak çalışılır.
 • Personel alımındaki yasal yükümlülükler firmamız mali müşaviri tarafından yerine getirilir ve ilgili personel ile site/apartman namına yapılması gereken sözleşme hazırlanarak yöneticiye teslim edilir, ayrıca ilgili personelin SGK işlemleri firmamız mali müşaviri tarafından takip edilir.
 • Ortak alan ve daireler için yapılabilecek ilaçlama faaliyetlerinin koordinasyonu yapılır.
Fiyat İste